Visie

De concertserie Verrassende Ontmoetingen heeft de amateurmuziek en met name de blaasmuziek de afgelopen decennia grote diensten bewezen door het bieden van prachtige presentatiemogelijkheden. De serie heeft landelijke bekendheid en betekenis verworven. Met het verscheiden van haar initiator en voorzitter Huub Kennis is een nieuwe fase aangebroken. Voortbouwen op wat tot nu toe is bereikt, maar ook vernieuwen en verder ontwikkelen is nu het devies.
Lees hier meer over de toekomst visie van Verrassende Ontmoetingen (pdf)

Uithangbord voor nieuwe ontwikkelingen

De concertserie biedt professionele en bijzondere podia aan ter promotie van harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek. Muziekverenigingen werken daarbij samen en worden ondersteund door muziekprofessionals. Die samenwerking is spannend, biedt nieuwe ontwikkelkansen en is uitdagend. In de visie van Verrassende Ontmoetingen zijn de concerten geen ‘afgesloten’ trajecten maar authentieke presentatiemomenten. Ze dienen als uithangbord van nieuwe ontwikkelingen. De organisatoren van Verrassende Ontmoetingen zien voor zichzelf een rol als medeontwikkelaar en werken actief en creatief mee aan nieuwe artistieke vormen.

Een sterkere afspiegeling van de maatschappij

Diversiteit en pluriformiteit in het artistieke aanbod is noodzakelijk. Verrassende Ontmoetingen wil daarom acteren vanuit een ruimer cultuurbegrip en cross-overs initiëren met andere kunstdisciplines en met uitingen van jongerencultuur. Daarmee is de concertserie een sterkere afspiegeling van de huidige maatschappij en ontstaat er meer verbinding met doelgroepen die tot nu toe minder of niet werden bereikt.

Ontwikkeling van motivatie en talent

Verrassende Ontmoetingen heeft als organisator van de concerten de ambitie motivatie en talent te ontwikkelen en wil zich sterk inzetten voor deze educatieve rol. Binnen de uitingen van de concertserie wil de organisatie participatie in actief musiceren bevorderen, met name bij jongeren.

Verdere professionalisering en samenwerking 

Publieksbereik is niet vanzelfsprekend. Van deelnemende orkesten verwachten wij dat zij zich actief inzetten om hun optreden tot een succes te maken voor een groot publiek. Daarnaast is een verdere professionalisering en modernisering van marketing, PR en communicatie noodzakelijk voor een optimaal publieksbereik. De organisatie van Verrassende Ontmoetingen werkt verder aan bestuurlijke vernieuwing: een bestuur dat eindverantwoordelijk is, een projectmanager en een artistieke commissie die adviseert en samen met andere kunstdisciplines werkt aan concrete artistieke innovatie. Tot slot wil Verrassende Ontmoetingen investeren in een stevige relatie met provincie en gemeenten. Die relatie is niet alleen belangrijk vanwege de noodzakelijke ondersteuning, maar ook om inhoudelijk goed van elkaars wensen en mogelijkheden op de hoogte te zijn en te blijven.